Hukukçulara +1 YIL TAM SÜRÜM Antivirüs HEDİYE

THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2017

Çeviren:
Yayıncı: Kuram Kitap
Yayın Yılı: 2017/11
Dil: Türkçe
Cilt:
Baskı: 1
Ebatlar: 16,5x23,5

44.25TL

Stok Durumu: Stokta Var

THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2017

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

 

 1. KISIM GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI

 1. GENEL OLARAK
 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI

 1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
 2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
 3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı

 

İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ

 1. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
 2. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ

III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ

 1. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
 2. DOĞRUDANLIK İLKESİ
 3. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ

VII. ALENİLİK İLKESİ

VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ

 1. GENEL OLARAK
 2. TÜRLERİ
 3. Madde Bakımından Yetki
 4. Genel Olarak
 5. Yüksek Yetkili (= Görevli) Mahkeme
 6. Özellikleri
 7. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
 8. Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları
 9. Madde Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları
 10. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) İddiası
 11. Yer Bakımından Yetki
 12. Genel Olarak
 13. Özellikleri
 14. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
 15. Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası
 16. Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları
 17. Yetkisiz Yargıç veya Mahkemece Yapılan İşlemler
 18. Yer Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları
 19. Kişi Bakımından Yetki
 20. Anlam ve Kapsamı
 21. Kişi Bakımından Özel Hükümlere Tabi Olanlar
 22. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları
 23. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU

 1. GENEL OLARAK
 2. CEZA DAVASI

III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR

 1. Genel Olarak
 2. Türleri
 3. Sübjektif - Objektif Bağlantı
 4. Dar Anlamda - Geniş Anlamda Bağlantı
 5. Tek Çeşit - Karışık Bağlantı
 6. Sonuçları
 7. Bağlantılı Uyuşmazlıkların Birleştirilmesi
 8. Bekletici Sorun (= Mesele) Sayma
 9. Nisbi Muhakeme Yapma

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)

 1. GENEL OLARAK
 2. TÜRLERİ
 3. Dava Koşulları
 4. İzin
 5. İstem
 6. Mütalaa
 7. Seçim Dokunulmazlığının Bulunmaması
 8. Şikâyet
 9. Dava Süresi
 10. Kesin Hüküm ve Derdest Dava Bulunmaması
 11. Önödeme ve Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi
 12. Yeni Kanıt Bulunması
 13. Yargılama Koşulları
 14. Sanığın Hazır Bulunması
 15. Sanığın Akıl Hastası Olmaması
 16. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması
 17. Bekletici Sorunun Çözümü

III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 1. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI
 2. Soruşturma Evresi
 3. Kovuşturma Evresi

 

ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER

 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
 2. Genel Olarak
 3. Türleri
 4. Yargıç İşlemleri
 5. Savcı İşlemleri
 6. Savunma İşlemleri
 7. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar
 8. Genel Olarak
 9. Hukuka Aykırılıkların Düzeltilmesi Yolları
 10. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER
 11. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
 12. Eski Hale Getirme
 13. Adlî Tatil
 14. Tebligat

 

 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)

BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI

 1. GENEL OLARAK
 2. İtham Sistemi
 3. Tahkik Sistemi
 4. İşbirliği Sistemi
 5. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)
 6. Genel Olarak
 7. Savcı
 8. Genel Olarak
 9. Savcının Hukuksal Durumu
 10. Katılan (= Müdahil)
 11. Genel Olarak
 12. Koşulları
 13. Usul
 14. Katılanın Hakları
 15. Katılmanın Davaya Etkisi

III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)

 1. Genel Olarak
 2. Bireysel Savunma
 3. Genel Olarak
 4. Sanık
 5. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi
 6. Genel Olarak
 7. Koşulları
 8. Müdafilik Sistemleri
 9. Müdafi Seçimi ve Sayısı
 10. Müdafiin Yetkileri
 11. Müdafiin Ödevleri
 12. Müdafilikten Yasaklanma
 13. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)
 14. Yargıç
 15. Genel Olarak
 16. Yargıcın Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
 17. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi
 18. Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi
 19. Mahkeme
 20. Genel Olarak
 21. Genel Ceza Mahkemeleri
 22. Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri
 23. Anayasa Mahkemesi

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)

 1. KOLLUK (= ZABITA)
 2. Genel Olarak
 3. Görevleri
 4. Suçları Araştırma
 5. Bazı Muhakeme Tedbirlerine Başvurma
 6. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Etme
 7. Sulh Yargıcı Tarafından Verilen Emirleri Yerine Getirme
 8. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ
 9. Genel Olarak
 10. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
 11. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi

 

 

 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI

 1. GENEL OLARAK
 2. KANIT TÜRLERİ
 3. Beyan Kanıtları
 4. Şüpheli ve Sanık Beyanı
 5. Tanık Beyanı
 6. Belge Kanıtları
 7. Yazılı Belgeler
 8. Görüntü ve Ses Kayıtları
 9. Belirtiler

 

İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME

 1. KANITLARIN TOPLANMASI
 2. Genel Olarak
 3. Zorla Getirme
 4. Gözlem Altına Alma
 5. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
 6. Şüpheli veya Sanık
 7. Diğer Kişiler
 8. Moleküler Genetik İnceleme
 9. Fizik Kimliğin Tespiti
 10. Keşif
 11. Yer Gösterme
 12. Teşhis
 13. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
 14. Otopsi
 15. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem
 16. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI

III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Bilirkişi Mütalaası
 3. Genel Olarak
 4. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar
 5. Bilirkişi Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi
 6. Bilirkişinin Tabi Olduğu Hukuksal Rejim
 7. Bilirkişi Raporu
 8. Uzman Mütalaası
 9. Bilirkişinin Reddi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI

 1. GENEL OLARAK
 2. TÜRLERİ
 3. Kanıt Elde Etme Yasakları
 4. Kanıt Değerlendirme Yasakları

III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ

 1. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
 2. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

 1. ORTAK ÖZELLİKLERİ
 2. ÖN KOŞULLARI

 

İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA

 1. GENEL OLARAK
 2. KOŞULLARI
 3. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
 4. Kolluğun Yakalama Yetkisi

 

III. SONUÇLARI

 1. GÖZALTINA ALMA
 2. Genel Olarak
 3. Gözaltı Süreleri
 4. Sonuçları
 5. DURDURMA VE KİMLİK SORMA
 6. İDARİ GÖZETİM

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA

 1. GENEL OLARAK
 2. KOŞULLARI
 3. Maddi Koşullar
 4. Biçimsel Koşullar

III. TUTUKLAMA KARARI

 1. TUTUKLULUK SÜRELERİ
 2. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
 3. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ

VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ

VIII. ADLİ KONTROL

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Karar
 4. İçeriği

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA

 1. GENEL OLARAK
 2. KOŞULLARI

III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ

 1. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
 2. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
 3. ARAMANIN YAPILMASI

VII. ARAMANIN SONA ERMESİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA

 1. GENEL OLARAK
 2. KOŞULLARI

III. ELKOYMA İŞLEMİ

 1. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
 2. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
 3. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI

VII. ÖZEL ELKOYMA

 1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
 2. Postada Elkoyma
 3. Avukat Bürolarında Elkoyma
 4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
 5. Genel Olarak
 6. Koşulları
 7. Sonuçları
 8. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
 9. Basılmış Eserlere Elkoyma
 10. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
 11. Alıkoyma

 

ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

 1. GENEL OLARAK
 2. KOŞULLARI

III. USUL VE SONUÇLARI

 1. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
 2. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ
 3. Kapsam
 4. Yasal Düzenlemeler
 5. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç

 

YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

 1. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ
 2. Genel Olarak
 3. Koşulları
 4. Sonuçları
 5. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
 6. Genel Olarak
 7. Koşulları
 8. Sonuçları

III. TANIK KORUMA TEDBİRİ

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması
 4. İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ
 5. Genel Olarak
 6. Koşulları
 7. Sonuçları
 8. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
 9. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
 10. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

   I.GENEL OLARAK

   II.KOŞULLARI

   III. USUL

   IV.TAZMİNATIN GERİ ALINMASI

 

 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ

 1. GENEL OLARAK
 2. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
 3. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
 4. İhbar (= Suç Duyurusu)
 5. Şikâyet
 6. Doğrudan Öğrenme
 7. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
 8. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma

III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ

 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
 2. Genel Olarak
 3. Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Ek Karar (= Ek Takipsizlik Kararı)
 4. Sonuçları
 5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz
 6. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
 7. İddianame
 8. Takdir Yetkisi
 9. İddianamenin İadesi
 10. Ek İddianame
 11. Kamu Davasının Ertelenmesi
 12. Genel Olarak
 13. Koşulları
 14. Sonuçları
 15. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
 16. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı

 

İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ

 1. DURUŞMA HAZIRLIĞI
 2. DURUŞMA
 3. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
 4. Genel Olarak
 5. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu
 6. Duruşmada Çevirmen Bulundurulması Zorunluluğu
 7. Duruşmanın Başlaması
 8. Duruşma Tutanağı
 9. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
 10. Genel Olarak
 11. Duruşmanın Kapalı Yapılması Gereken Durumlar
 12. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
 13. Genel Olarak
 14. Duruşmada Suç İşlenmesi
 15. Doğrudan Soru Yöneltme
 16. Ek Savunma Hakkı

III. SON KARAR

 1. Genel Olarak
 2. Hüküm
 3. Genel Olarak
 4. Türleri
 5. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
 6. Hükmün Açıklanması
 7. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Yargılama
 4. Sonuçları
 5. Yasa Yolu

 

 1. KISIM YASA YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

 1. GENEL OLARAK
 2. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI
 3. Genel Olarak
 4. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
 5. Avukatın Başvurma Hakkı
 6. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
 7. Katılanın Başvurma Hakkı
 8. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

 1. Süre
 2. Başvuru Usulü
 3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi
 4. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI
 5. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
 6. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı

 

İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI

 1. İTİRAZ
 2. Genel Olarak
 3. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
 4. İtiraz Süresi
 5. Usul
 6. Etkisi
 7. İSTİNAF
 8. Genel Olarak
 9. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
 10. İstinaf Nedeni
 11. İstinaf Süresi
 12. Usul
 13. Genel Olarak
 14. İstinaf İsteminin İncelenmesi
 15. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi
 16. Ön İnceleme Aşaması
 17. İnceleme ve Kovuşturma Aşaması
 18. Etkisi

III. TEMYİZ

 1. Genel Olarak
 2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
 3. Temyiz Nedenleri
 4. Mutlak Temyiz Nedenleri
 5. Nispi Temyiz Nedenleri
 6. Temyiz Süresi
 7. Usul
 8. Başvuru
 9. Kabul Edilebilirlik İncelemesi
 10. Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda İncelenmesi
 11. Dosyanın İlgili Dairede İncelenmesi
 12. Karar
 13. Etkisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI

 1. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
 2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı
 3. YASA YARARINA BOZMA

III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Başvuru Nedenleri
 3. Hükümlü Lehine Olan Nedenler
 4. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Olan Nedenler
 5. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
 6. Usul
 7. Başvuru
 8. Kabul Edilebilirlik İncelemesi
 9. İstemin Kabule Değer Görülmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
 10. Karar

 

 

 1. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

 1. GENEL OLARAK
 2. ÖZEL DURUMLAR

 

 1. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

 1. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME
 2. Genel Olarak
 3. Kural
 4. İstisnalar
 5. İzin Vermeye Yetkili Merciler
 6. İzin Usulü
 7. Genel Olarak
 8. Ön inceleme
 9. Karar
 10. İtiraz
 11. Soruşturma İzni Kararının Kesinleşmesi
 12. Madde ve Yer Bakımından Yetkili Mahkeme
 13. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

 1. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
 2. Genel Olarak
 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ
 4. Genel Olarak
 5. Koşulları
 6. Usul
 7. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi
 8. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi
 9. Uzlaştırma Teklifi
 10. Uzlaştırma Görüşmeleri
 11. Sonuçları

III. MÜSADERE MUHAKEMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Muhakeme Usulü
 3. Geri Alma (= İade) Davası

 

 

EKLER

(1) CEZA MUHAKEMESIYASASI ILE GETIRILEN YENILIKLER

 

(2) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARIHINE KADAR VERILEN KARARLAR IÇIN UYGULANAN TEMYIZ YOLU

 1. GENEL OLARAK
 2. TEMYİZ EDİLEBİLEN HÜKÜMLER

III. TEMYİZ NEDENİ

 1. TEMYİZ İSTEMİ VE SÜRESİ
 2. YARGITAY AŞAMASI
 3. Genel Olarak
 4. Karar
 5. Ret
 6. Bozma
 7. Islah
 8. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN GÖREVLERİ

Hukuk Kitapevi, tüm hukuk kitaplarını alabileceğiniz online satış sitesidir.

 • İlk yorum yapan siz olun.

YORUMUNU YAZ